I ny SELMA studie (Selma = Swedish Environmental Longitudinal, Mother and child, Asthma and allergy study), som genomförts på bl.a. Lunds Universitet har man funnit att exponering för perfluorerade kemikalier under graviditeten kan kopplas till lägre födelsevikt.

Forskarna följer drygt 2 000 mor-barn par från tidig graviditet och över barndomsåren. Man har i denna studie funnit hormonstörande ämnen i blodet hos över 1 500 blivande mammor och deras barn.

Perfluorerade kemikalier, PFAS, anses idag vara något av det mest svårnedbrytbara i vår natur och detta är således något som lagras i kroppen hos såväl människor och djur. Man finner dessa kemikalier i textiler, matförpackningar, skidvalla, bakplåtspapper, impregneringsmedel etc. Men även i såväl fisk som dricksvatten.

PFAS ämnen är något man funnit i blodet hos såväl människor som djur över hela världen. Detta har man kunnat koppla till en lägre födelsevikt hos barn och det fanns även ett starkare samband till flickor, vilket forskarna tyckte var intressant att det påverkade könen olika. Detta innebär att flickor och pojkar kan påverkas olika av att exponeras för kemikalier under fosterlivet. Dock finns det flertalet andra studier som pekar i samma riktning.

Alltmer data visar i stort sett att alla numera exponeras och att denna exponering kan påverka människor och djur mycket negativt. Det finns även data som kopplar detta till havandeskapsförgiftning. Det som bekymrar forskarna är att även om dessa även förbjuds, så kommer dessa kemikalier att finnas kvar i våra kroppar under mycket lång tid eftersom de är så extremt persistenta och bioackumulerande. Detta är faran när man introducera nya kemikalier utan att man gjort en gedigen riskvärdering innan man accepterar dem på marknaden, fastslår forskarna.

Text: Ann-Sofi Wincent

Källa: Karlstads Universitet